A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 4/XI.1.1/2018 z dnia 24.08.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych do nowo otwieranego przedszkola

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_4_POMOCE_DYDAKTYCZNE_ZALACZNIK_NR_1

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_4_POMOCE_DYDAKTYCZNE_ZALACZNIK_NR_2

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_4_POMOCE_DYDAKTYCZNE

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_4_POMOCE_DYDAKTYCZNE_ZALACZNIK_NR_3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/XI.1.1/2018 z dnia 22.08.2018 r. na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu RTV do nowo otwieranego przedszkola - ROZSTRZYGNIĘTE

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_2_SPRZET_KOMPUTEROWY_RTV_ZALACZNIK_NR_1

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_2_SPRZET_KOMPUTEROWY_RTV_ZALACZNIK_NR_2

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_2_SPRZET_KOMPUTEROWY_RTV

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_2_SPRZET_KOMPUTEROWY_RTV_ZALACZNIK_NR_3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/XI.1.1/2018 z dnia 22.08.2018 r. na zakup sprzętu AGD i sprzętu kuchenno-jadalnego do nowo otwieranego przedszkola - ROZSTRZYGNIĘTE

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_3_SPRZET_AGD_ZALACZNIK_NR_1

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_3_SPRZET_AGD_ZALACZNIK_NR_2

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_3_SPRZET_AGD

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_3_SPRZET_AGD_ZALACZNIK_NR_3 - nieaktualny
XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_3_SPRZET_AGD_ZALACZNIK_NR_1_SKORYGOWANE - aktualny


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/XI.1.1/2018 z dnia 20.08.2018 r. na: zakup mebli do nowo otwieranego przedszkola - ROZSTRZYGNIĘTE

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_1_MEBLE_ZALACZNIK_NR_1

XI_1_1_ZAPYTANIE_NR_1_MEBLE_ZALACZNIK_NR_2

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_1_MEBLE

XI_1_2_ZAPYTANIE_NR_1_MEBLE_ZALACZNIK_NR_3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE

Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU „B” SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. PROF. JANA MOLLA W ŁODZI PRZY UL. KUSOCIŃŚKIEGO 100 DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 236

Ogłoszenie nr 578123-N-2018 z dnia 2018-06-25 r.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 578123-N-2018

SIWZ SP44

Załącznik Nr 1

Załącznik 1A

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - wzór pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - przedmiar

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14
ZAWIADOMIENIE

Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU „B” SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. PROF. JANA MOLLA W ŁODZI PRZY UL. KUSOCIŃŚKIEGO 100 DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 236

Ogłoszenie nr 569308-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.

Unieważnienie przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 569308-N-2018

SIWZ SP44

Załącznik Nr 1

Załącznik 1A

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - wzór pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - przedmiar

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14
ZAWIADOMIENIE

Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 W ŁODZI.

Ogłoszenie nr 560380-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Informacja do przetargu z dnia 29 czerwca br.

Ogłoszenie nr 560380

SIWZ SP44

Załącznik Nr 1

Załącznik 1A

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - wzór pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 9 - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - Przedmiar

Załącznik Nr 13


Wyjaśnienia do specyfikacji - odpowiedzi na przesłane pytania

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 28.05.2018r.

Informacja z otwarcia ofert


ZAWIADOMIENIE

Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 ogłasza II przetarg nieograniczony na: BUDOWĘ RODZINNEGO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 22 W ŁODZI UL. KUSOCIŃSKIEGO 100. Numer ogłoszenia: 114078 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016. Dokumentacja w załącznikach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogloszenie BZP.pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SP 44 - KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY zal nr.9.pdf

Przedmiar - SP 44 - Kompleks sportowo-rekreacyjny zal nr 9.pdf

SIWZ.pdf

STWiOR - SP 44 - KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY zal nr 9.pdf

1.8Wzor umowy za--cznik nr 7 do SIWZ.pdf

1.9Za--cznik nr 1 do SIWZ.pdf

1.10Za--cznik nr 2 do SIWZ.pdf

1.11Za--cznik Nr 3 do SIWZ.pdf

1.12Za--cznik nr 4 do SIWZ.pdf

1.13Za--cznik nr 5 do SIWZ.pdf

1.14Za--cznik nr 6 do SIWZ.pdf

1.15Za--cznik Nr 8 do SIWZ.pdf

ZAWIADOMIENIE

Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 ogłasza przetarg nieograniczony na: BUDOWĘ RODZINNEGO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 22 W ŁODZI UL. KUSOCIŃSKIEGO 100 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 – zadanie P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.) Dokumentacja w załącznikach.

Ogloszenie BZP.pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SP 44 - KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY zal nr.9.pdf

Przedmiar - SP 44 - Kompleks sportowo-rekreacyjny zal nr 9.pdf

SIWZ.pdf

STWiOR - SP 44 - KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY zal nr 9.pdf

1.8Wzor umowy za--cznik nr 7 do SIWZ.pdf

1.9Za--cznik nr 1 do SIWZ.pdf

1.10Za--cznik nr 2 do SIWZ.pdf

1.11Za--cznik Nr 3 do SIWZ.pdf

1.12Za--cznik nr 4 do SIWZ.pdf

1.13Za--cznik nr 5 do SIWZ.pdf

1.14Za--cznik nr 6 do SIWZ.pdf

1.15Za--cznik Nr 8 do SIWZ.pdf

 


Informacja o unieważnieniu postępowania


Łódź 26 kwietnia 2016 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę rodzinnego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 44 i Publicznym
Gimnazjum nr 22.

W związku z pytaniem Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i
1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:
W ramach przetargu j/w zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wymaganej kwoty na
rachunku firmowym w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej, ponieważ w
SIWZ nie określono.


Odpowiedź:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na
wykonanie zadania.

Pytanie:
Zamawiający wymaga:
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną
osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia i
posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010,
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Wnoszę o dopuszczenie jako spełnienie ww. warunku dysponowania przynajmniej jedną
osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia i
posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych
specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej z wyłączeniem obiektów o
skomplikowanej konstrukcji.


Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazanie, że Wykonawca
dysponuje przynajmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia i posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi obiektów budowlanych specjalności architektonicznej i konstrukcyjnoinżynieryjnej
z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.

Pytanie:
Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na zamawiane urządzenia nie może być krótszy
niż 5 lat.
W związku z tym, że producenci zaprojektowanych urządzeń nie udzielają gwarancji na okres
5 lat, wnoszę o dopuszczenie okresu gwarancji na zaprojektowane urządzenia na okres wg
gwarancji producenta.


Odpowiedź:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres 5 lat na całość
wykonywanego zadania.

 
ZAWIADOMIENIE

Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100.
Numer ogłoszenia: 38293 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

Dokumentacja przetargowa w załącznikach:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SP 44 - Nawierzchnie zal nr 9.pdf

STWiOR - SP 44 - Nawierzchnie zal nr 9.pdf

SIWZ.pdf

Przedmiar - SP 44 - Nawierzchnie zal nr 9.pdf

1.8Za--cznik nr 1 do SIWZ.pdf

1.9Za--cznik nr 2 do SIWZ.pdf

1.10Za--cznik Nr 3 do SIWZ.pdf

1.11Za--cznik nr 4 do SIWZ.pdf

1.12Za--cznik nr 5 do SIWZ.pdf

1.13Za--cznik nr 6 do SIWZ.pdf

1.7Wzor umowy za--cznik nr 7 do SIWZ.pdf

1.14Za--cznik Nr 8 do SIWZ.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Łódź 19 kwietnia 2016 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100.

W związku z pytaniem Wykonawcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.2.
Posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej , których wartość była większa niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy), a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Czy załączone do oferty poświadczenia wykonania powyższych prac muszą opiewać w sumie na kwotę większą niż 150 tys. zł, czy też każda robota ma opiewać na kwotę większą niż 150 tys. zł ?

Odpowiedź:
Załączone do oferty poświadczenia wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej muszą opiewać na kwotę większą niż 150 tys. zł dla każdej roboty.ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łódź: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100 Numer ogłoszenia: 378774 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

Dotyczy: Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Załączniki:


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Załącznik nr 7


Załącznik nr 8


Załącznik nr 9


Załącznik nr 10


Załącznik nr 11


Załącznik nr 12


Załącznik nr 13


Załącznik nr 14


Załącznik nr 15


Pytania i odpowiedzi w związku z budową Placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła".
Opublikował: Berenika Biały
Publikacja dnia: 13.11.2018
Podpisał: Paweł Miszczak.
Dokument z dnia: 29.10.2009
Dokument oglądany razy: 10 903